Középiskolásoknak

Kémia alapszak

A képzés célja olyan vegyészek képzése, akik elméleti és gyakorlati kémiai ismeretekkel, a rokon szakterületeken (pl. matematika, fizika, informatika, szakmai idegen nyelv) elfogadható alapismeretekkel rendelkeznek és az alapfokozat birtokában alkalmassá válnak elsősorban gyakorlati feladatok és problémák felismerését és önálló megoldását igénylő munkakörök ellátására a vegyipari termelésben, analitikai, minőségbiztosítási laboratóriumokban, valamint igazgatási, környezetgazdálkodási és környezetvédelemi területeken. Kellő mélységű ismerettel rendelkezzenek a képzés második ciklusának folytatásához, illetve egyénileg és szervezett formában további tanulmányok végzéséhez. Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Az egyetemi oktatási rendszer lényegesen több önállóságot igényel, mint a középiskolai, mind tanulmányi, mind a hallgatót érintő egyetemi ügyek intézése terén. Tanulmányi szempontból, megvan az a lehetőség, hogy bizonyos tárgyakat alap- és emelt szinten is lehet hallgatni, illetve az előadások és a legtöbb gyakorlat során megszűnik a napi számonkérés. A félévente két vagy három alkalommal megírandó zárthelyik és a félévi vizsgák nagyobb szabadidőt nyújtanak, mint középiskolában. Azonban ezt az időt a közösségi élet mellett érdemes a félév közi tanulásra is fordítani, hiszen sok esetben ezen áll vagy bukik egy-egy vizsgaidőszak eredményessége. A hallgatói ügyek/problémák intézése során szinte teljesen magatokra vagytok utalva, a határidők jogvesztőek, tehát ha egy kérvényt a határidő lejárta után szeretnél beadni, akkor nem fogják elfogadni. Szerencsére, ahogy a TTK többi szakán, nálunk is működik egy Mentorrendszer nevű felsőbbévesekből álló önkéntes csoport, akik az elsőévesek segítségére vannak. Velük már a Gólyatáborban is találkozhattok, de minden fontosabb eseményen részt vesznek, pl.: beiratkozás és folyamatosan tájékoztatnak Titeket a határidőkről, fontos dolgokról. Bármikor kereshetitek őket és szívesen válaszolnak minden jellegű kérdésre, ami az egyetemi ügyeitekkel kapcsolatos. Mint ahogy fent említettem, a Gólyatábor az első Nektek szervezett program, ahol megismerhetitek egymást és a felsőbbéveseket is. Minden évben jó hangulatú programokkal, vetélkedőkkel várjuk az elsőéveseket. Mi csak ajánlani tudjuk ezt a lehetőséget, hiszen már a félév megkezdése előtt megismerkedhetsz évfolyamtársaiddal, bekapcsolódhatsz a közösségi életbe. A félév során még sok más programot szervezünk kifejezetten Nektek, hogy kialakuljon egy összetartó közösség és a rengeteg tanulás mellett ki tudjatok kapcsolódni.

Első megpróbáltatásotok az egyetemen egy kritériumdolgozat megírása, melynek célja a középiskolából hozott kémiatudás elvárt szintjének ellenőrzése. Javasolt nagy figyelmet fordítani erre a tárgyra, mivel súlyos következményekkel jár, ha nem sikerül a követelményeket teljesíteni. Sikeres kritériumdolgozat esetén a tárgyat a Kémiai Intézet teljesítettnek ismeri el, és felmentést kaptok az órák látogatása, aló, ellenkező esetben a félév során előadás és gyakorlat formájában lehet bepótolni a kimaradt részeket és két zárthelyi formájában számot adni tudásotokról. Ha a kritériumtárgy követelményeit nem teljesítitek az 1. félév végéig, akkor a tárgyat a 2. félévben, vizsgakurzus formájában újra fel kell vennetek. Ha a teljesítés második alkalommal sem sikerül, akkor elbocsájtanak a szakról. Mind a kritérium dolgozathoz mind a későbbi tárgyak teljesítéséhez kérhettek ingyenes korrepetálást, a KéKó jóvoltából, melyet önkéntes felsőbbévesek alkotnak és gyakorlati foglalkozás kereti között igyekeznek felkészíteni Titeket egy-egy zárthelyire. Mint már említettem nagyon fontos a szorgalom és az önálló tanulás, hiszen így nagy eséllyel vágtok bele az egyetem megpróbáltatásiba.

Milyen tárgyak is várnak rátok, ha bekerültök a Kémia szakra?
Előjáróban szeretnék pár dolgot tisztázni. A BSc fokozat eléréséhez 180 kredit teljesítése szükséges. Ez – az ajánlott 6 féléves képzés esetén – azt jelenti, hogy egyenletes terhelés érdekében félévente 30 kredit teljesítését érdemes célként kitűzni. Ami persze félévente eltér, hiszen más kreditértékű kötelező tárgyak találhatóak egyes félévekben. Három típusú tárgy van a képzés során, ezek a kötelező, kötelezően és szabadon választható tárgyak. A kötelezően választható tárgyaknál elvárják, a kémia szakterületi tárgyakon kívül egyéb természettudományos tárgyak teljesítését is, pl.: biológia, fizika, földtudomány területek. A szabadon választható keretbe bármit fel lehet venni ami érdekel titeket. A tárgyak felvételekor fontos figyelni arra, hogy bizonyos tárgyak előfeltételeket igényelnek, azaz egyes tárgyakat csak az előírt sorrendben lehet felvenni. Kétféle előfeltétel van: gyenge és erős. Gyenge előfeltétel megengedi, hogy a két tárgyat egy félévben lehet teljesíteni, de jegyet az előfeltétel tárgyból hamarabb kell szerezni. Erős előfeltétel esetén az előfeltétel tárgy teljesítését követő félévben lehet csak az előfeltételes tárgyat teljesíteni. Ezért javasolt, hogy a kötelező tárgyakat a mintatanterv szerint vegyétek fel, melyben a mentorok nyújtanak segítséget.

Alapvetően 4 tanszék tárgyaival fogtok találkozni egyetemi tanulmányitok során, ez a Szervetlen kémia, Fizikai kémia, Szerves kémia és Analitikai kémia. Mielőtt ezek kibontásába belemennék, pár szó az első félév/évről. Első félévben a fent említett Kémia kritériumtárgyon kívül egy másik alapozó tárgy a Kémia alapjai, mely a matematika tudásotok ellenőrzésére fekteti a hangsúlyt. Ajánlott komolyan venni a felkészülést erre a tárgyra is, hiszen ha netán nem sikerülne, a fő tárgyaitokból sem mehettek el vizsgázni. Nem kémiai alapozó tárgyak közé tartozik a Bevezető matematika kémikusoknak, Fizika, Számítástechnika labor melyekből az alapismeretek elsajátítását elvárja a Kémia Intézet. Az emelt szintű Matematika (1) előadás és a kapcsolódó gyakorlat kiváltja a „Bevezető matematika kémikusoknak (1)” tárgyat viszont az óraszám nagyobb. Felvétele azoknak ajánlott, akik precízebb matematikai ismeretek megszerzését tűzik ki célul, amelyek szilárd alapot adnak a kémia elméleti tárgyainak elvégzéséhez. A Szervetlen kémiai tanszék tárgyaihoz tartozik az Általános kémia ea., a két részes Szervetlen kémia ea., az ezekhez tartozó számolási gyakorlatok és laboratóriumi gyakorlatok, melyekkel az első évben találkozhattok, illetve harmadik évben a Szerkezetkutató módszerek ea. Az emelt szintű Általános Kémia azok számára ajánlott, akik az átlagosnál több kémiát tanultak a középiskolában, esetleg versenyeken vettek részt. A kapcsolódó laboratóriumi és számolási gyakorlatok szintén külön csoportban folynak. Az emelt szintre bejutókat egy feladatlap megoldása alapján választják ki, melyet a kritériumdolgozattal együtt kell megírni. Mindenkit arra buzdítok, próbálja ki magát, kockázat nincs, hiszen az emelt szintről bármikor vissza lehet térni a “alapszintű” tárgyakhoz. A Fizikai kémia oktatását a tanszék több részre osztotta, így külön félévben tanulhattok Termodinamikát, Reakciókinetikát és Elektrokémiát, Kolloidikát és Elméleti kémiát. Melyhez két kötelező és egy választható laboratóriumi gyakorlat is tartozik. Elméleti kémiából emelt szint is választható. Ezeket második és harmadik évben tudjátok felvenni. A Szerves kémia oktatása mind a 6 féléven át húzódik, ez alatt három részre osztott Szerves kémia előadást, hozzá tartozó egy kötelező és egy választható laboratóriumi gyakorlatot, Biokémiát, Polimer kémiát és Kémiai technológiát hallgathattok. Az Analitikai kémián belül klasszikus és műszeres analitikai tárgyakat is hallgathattok, illetve ezekhez kötelező laboratóriumi gyakorlat is tartozik. Ezenkívül Magkémia, Anyagtudomány és Környezetkémia tartozik ehhez a tárgycsoporthoz.

Előadások

Az Alkímia Ma előadássorozat nem csak középiskolások, hanem minden érdeklődő, hallgató felé irányul. Az előadások során egy-egy oktató/kutató tart előadást különféle témákról, melyeket kísérleti bemutatók, kvíz és egyéb meglepetések kísérik. Az Észbontó előadássorozat kifejezetten középiskolások számára lett létrehozva, mely demonstrációs kísérletekkel egybekötött, szintézis jellegű előadás-sorozat, az anyag szerveződéséről, a szerkezet - tulajdonság - felhasználás logikai kapcsolatáról, a folyamatok önszerveződéséről és egymásra építéséről, a kémiai törvények fizikai hátteréről, az egyszerűbb élettani folyamatok kémiai hátteréről.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.